Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Share on Social Media

Η ιστοσελίδα ανανεώνεται συνεχώς και επανασχεδιάζονται ορισμένα τμήματα της. Συγχωρέστε μας για οποιαδήποτε δυσλειτουργία...........

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Η εισαγωγή κάποιου υποψηφίου στις στρατιωτικές σχολές εξαρτάται από μία κύρια βασική διάκριση. Υπάρχουν σχολές την εισαγωγή στις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν όλοι οι υποψήφιοι, και σχολές τις οποίες διεκδικούν μόνο όσοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων.

Στο μηχανογραφικό δελτίο οι πρώτες σχολές διακρίνονται με την υπόδειξη "ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ" ενώ οι υπόλοιπες με την έυλογη διάκριση "ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ". Το ποσοστό που δίνεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε κάποια ειδική κατηγορία ανέρχεται το πολύ στο 35% των θέσεων που ανακοινώνουν οι σχολές για το συνολικό αριθμό εισαγωγής υποψηφίων.

Οι ειδικές κατηγορίες και οι ανήκοντες σε αυτές ορίζονται από το αρθ.11 του Ν.3648/08 και είναι:

 • Τέκνα Πολυτέκνων
 • Τέκνα Οικογενειών με τρία παιδιά

Από το ανώτερο ποσοστό του 35% δίδεται ποσοστό μέχρι 10% (με ελάχιστο όριο την εισαγωγή τουλάχιστον ενός ατόμου) σε:

 • Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω πάθησής τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
 • Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών και Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
 • Τέκνα Ελλήνων Μονίμων Στρατιωτικών Εφέδρων και Κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου.
 • Οι Έλληνες του εξωτερικού του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 1351/1983.

Όπότε αν θεωρήσουμε μία στρατιωτική σχολή που ορίζει ότι στις τρέχουσες εξετάσεις θα δεχθεί 10 υποψηφίους, τότε:

 • Το πολύ το 35% δίνεται σε υποψηφίους ειδικών κατηγορίων. Δηλαδή το πολύ 3.5 'άτομα' που λογικά σημαίνει 3 υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών.
 • Οι εισαγωγές επιτυχόντων υποψηφίων από τη Γενική Σειρά προσδιορίζονται σε 10-3=7 υποψήφιου.
 • Το 10% των 3 υποψηφίων των ειδικών κατηγορίων προορίζεται για κατηγορίες εκτός των πολύτεκνων οικογενειών. Επειδή ο αριθμός που προκύπτει είναι μικρότερος της μονάδες, ενεργοποιείται ο όρος που αναφέρει ότι τουλάχιστον ένας υποψήφιος αυτής της κατηγορίας θα εισαχθεί. Δηλαδή εισάγεται ένα άτομα.

Συνολικά δηλαδή στην υποθετική σχολή που θα δεχθεί 10 υποψηφίους, έχουμε:

 • 7 επιτυχόντες από τη Γενική Σειρά
 • 2 επιτυχόντες με πολυτεκνική ιδιότητα
 • 1 από το 10% των ειδικών κατηγοριών

Επισημαίνεται πως στην περίπτωση την οποία για κάθε κατηγορία οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από τους αναγραφόμενος, τότε θα εισαχθούν κατά περίπτωση αυτοί που έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό μορίων εισαγωγής, μέχρι την εξάντληση των παραπάνω αριθμών εισαχθέντων.

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώθηκε ότι για την εισαγωγή υποψηφίων στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, το ακαδημαϊκό έτος 2008 - 2009, χρειάζεται να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. Το ελάχιστο όριο ύψους για τους άνδρες διαμορφώνεται στα 1,70 μέτρα και για τις γυναίκες στα 1,65 μέτρα.(τροποποιήθηκε σε 1,60 για το σχ. έτος 2010)

Β. Για το βάρος εισάγεται ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του υποψηφίου σε κιλά προς το τετράγωνο του ύψους του σε μέτρα. (ΔΜΣ= (ΒΑΡΟΣ) / (ΥΨΟΣ x ΥΨΟΣ)
(Διαρούμε το βάρος (π.χ. 75 κιλά), με το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα (π.χ.1,75*1.75=3,0625).
Άρα: ΔΜΣ = 75 / 3,0625 =  24,489)

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος για τους μεν άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «20-25», για δε τις γυναίκες εντός των ορίων «18-22» και ισχύουν καθ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στις Στρατιωτικές Σχολές.

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές απαιτείται να διαθέτουν συγκεκριμένο βάρος.

Το φυσιολογικό βάρος σύμφωνα με την προκήρυξη εκφράζεται σε κιλά και ισούται με το ανάστημα σε εκατοστά μείον 100. (Π.χ. Ύψος 175 εκατοστά αντιστοιχεί σε 75 κιλά)
Βάσει της προκήρυξης, επιτρέπεται για το μόνιμο προσωπικό να διαθέτει βάρος έως και +20% του μέσου φυσιολογικού, ενώ για το ιπτάμενο προσωπικό ορίζεται στο +10%.
Για τις γυναίκες, το μέσο φυσιολογικό βάρος μειώνεται κατά 15%.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις και την διακδίκηση της εισόδου και φοίτησης σε κάποια στρατιωτική σχολή, έχουν όσοι υποψήφιοι πέρα από τα παραπάνω οριζόμενα κριτήρια πληρούν και τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Είναι Έλληνες-νίδες το γένος και έχουν την ελληνική υπηκοότητα

- Για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν γεννηθεί μετά τις χρονολογίες που αναφέρονται στις σχετικές προκηρύξεις

- Για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών δεν έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις (εκτός εάν αναφέρεται στην προκήρυξη διαφορετικά)

- Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση

- Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ της χώρας (απολυτήριο λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου)

- Δεν έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι υποψήφιου που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή σε στρατιωτική σχολή και από τους παρακάτω συνδέσμους:

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)www.sse.gr

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) www.hna.gr

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ), ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ), ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΣΥΔ) www.haf.gr

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) www.ssas.gr

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) www.san.mil.gr

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΣΜΥ) www.smy.gr

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) www.hellenicnavy.gr/smyn

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, χρειάζεται να προσέλθουν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις. Με τις εξετάσεις (υγειονομική εξέταση, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες) με τις οποίες διαπιστώνεται η "καταλληλότητα" κάποιου υποψηφίου για την εισαγωγή τους στις στρατιωτικές σχολές. Υποψήφιος που δεν τα καταφέρνει στις προκαταρκτικές εξετάσεις, δεν εισάγεται στις στρατιωτικές σχολές, ανεξάρτητα από το πόσο καλά έχει γράψει στις πανελλαδικές εξετάσεις, και εάν δηλώσει τέτοιες σχολές στο μηχανογραφικό.

Για υπάρξει δικαίωμα εισαγωγής σε στρατιωτικές σχολές, πρέπει απαραίτητα να έχει συμπληρωθεί η σχετική αίτηση για εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές.

Οι υποψήφιοι καταθέτουν στο σχολείο δήλωση επιθυμίας για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, όπου και δηλώνουν με αύξουσα σειρά προτεραιότητας τις σχολές που τους ενδιαφέρουν. Θα πρέπει να δοθεί προσχοή στη στατιωτική σχολή που δηλώνεται πρώτη, καθώς σε αυτήν τη σχολή θα προσέλθει ο υποψήφιος για τις προκαταρκτικές εξετάσεις. Σε μερικές περιπτώσεις, είναι δυνατό να χρειαστούν συμπληρωματικές εξετάσεις για τη δεύτερη ή τρίτη επιλογή τους (π.χ. κολύμβηση). Η σειρά με την οποία δηλώνονται οι σχολές στη δήλωση δεν είναι δεσμευτική για το μηχανογραφικό δελτίο, όπου μπορούν να δηλωθούν με διαφορετική σειρά, ή ακόμη και να μην δηλώθούν ορισμένες σχολές για τις οποίες δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον.

 • Οι υγειονομικές εξετάσεις γίνονται στα στρατιωτικά νοσοκομεία, όπως καθορίζεται από τις σχολές ή σε Κρατικά Νοσοκομεία (μόνο η ακτινογραφία θώρακος, αρκεί να έχει γίνει τον τελευταίο μήνα πριν τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις και να έχει γνωμάτευση γιατρού).
 • Οι ψυχομετρικές εξετάσεις γίνονται από την προβλεπόμενη Επιτροπή Αρμόδιων Αξιωματικών. Οι υποψήφιοι και υποψήφιες υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία (τεστ προσωπικότητας) για τη διαπίστωση της ψυχικής υγείας και της καταλληλότητας τους για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις.
 • Οι αθλητικές δοκιμασίες γίνονται, εφόσον οι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις (βάσει εκδιδομένου πρακτικού), στις αθλητικές εγκαταστάσεις της σχολής. Οι αθλητικές δοκιμασίες δεν προσδίδουν επιπλέον μόρια στους υποψηφίους, αλλά είναι υποχρεωτικό να περάσουν τα όρια που υπάρχουν σε κάθε αγώνισμα για να γίνουν δεκτοί στη σχολή.

Τα όρια διαφέρουν και δεν είναι ίδια για όλες τις σχολές, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑΣΣΕ/ΟΠΛΑ,
ΣΝΔ,
ΣΙ/ΙΠΤ,
ΣΜΥ/ΟΠΛΑ
ΣΣΕ/ΣΩΜΑΤΑ,
ΣΙ/ΜΗΧ,
ΣΣΑΣ,
ΣΑΝ,
ΣΜΥ/ΣΩΜΑΤΑ,
ΣΜΥΝ,
ΣΤΥΑ,
ΣΥΔ,
ΣΙΡ

Δρόμος 100μ

16"

17"

Δρόμος 1000μ

4΄ και 20"

4' και 30''

Άλμα σε ύψος με φορά

1,05 μ

1,00 μ

Άλμα σε μήκος με φορά
Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ)

3,60 μ

3,60 μ

Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι

4,50 μ

4,40 μ

Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων
(για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ, ΣΙΡ)

                    2'                                        

 

 

              2'                

 

   

Οι υποψήφιοι-ες έχουν δικαίωμα για τους δρόμους και την κολύμβηση, μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.

Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου-ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προυποθέσεις για όλους τους υποψηφίους.

Ο κάθε υποψήφιος έχει την αποκλειστική ευθύνη να επικοινωνήσει με την πρώτη σχολή της δήλωσης, ώστε να ενημερωθεί για τον ακριβή τόπο και χρόνο των προκαταρκτικών δοκιμασιών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Στις ειδικές κατηγορίες υπάγονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

α. Ν.3648/08 Αρ.11-1α (35% επί των εισακτέων) 
1. Τέκνα πολυτέκνων
2. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά 

β. Ν.3648/08 Αρ.11-1β (10% επί του 35%) 
1. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων ειρηνικής περιόδου ή πολεμικών επιχειρήσεων
2. Τέκνα θανόντων στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων σε διατεταγμένη υπηρεσία
3. Τέκνα μονίμων στρατιωτικών-εφέδρων και κλη-ρωτών οπλιτών που συμμετείχαν σε πολεμικά γεγονότα της Κύπρου

γ. Ν.3648/08 Αρ.11-1γ (Έλληνες Εξωτερικού) 
Του Ν. 2552/97 (3% της γενικής σειράς επιτυχίας). Με τον γενικό όρο ‘’Έλληνες του Εξωτερικού’’ προσδιορίζονται συνολικά οι δύο (2) κατηγορίες υποψηφίων, ως άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφια α και β του Ν.1351/83 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα που είναι Έλληνες το γένος και περιγράφονται, η μεν μία ως τα τέκνα Ελλήνων κατοίκων του Εξωτερικού, η δε άλλη ως τα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων (Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού) που υπηρετούν στο Εξωτερικό. Οι δύο (2) αυτές ειδικές κατηγορίες προκειμένου για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές, αποτελούν μαζί μία (1) ενιαία κατηγορία υποψηφίων τους Έλληνες του Εξωτερικού.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στην περίπτωση που κάποιος σπουδαστής στις στρατιωτικές σχολές δεν καταφέρει να κριθεί κατάλληλος λόγω υγείας ή υγειονομικής ανεπάρκειας, έχει το δικαίωμα να μπει στην επόμενη σχολή προτίμησής του που δήλωσε στο μηχανογραφικό δελτίο (από της μή στρατιωτικές), εφόσον έχει συγκεντρώσει περισσότερα μόρια από τη βάση εισαγωγής σε αυτήν.

Αν αυτό συμβεί πριν τις 15 Νοεμβρίου, μπαίνει στην επόμενη σχολή το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, ενώ αν συμβεί μετά την 15η Νοεμβρίου μπαίνει στη σχολή το επόμενο έτος.

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής παραιτηθεί, δεν έχει το δικαίωμα ένταξης σε καμία άλλη σχολή.

Οι υποψήφιοι των Α.Σ.Σ.Υ. θα πρέπει:

α. Να μην έχουν απολυθεί ή παραιτηθεί στο παρελθόν από Α.Σ.Σ.Υ. για οποιοδήποτε λόγο και να μην έχουν καταδικασθεί ή διωχθεί για ανυποταξία ή λιποταξία.

β. Ειδικά για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α. - Σ.Υ.Δ.):
(1) Να μην έχουν απολυθεί από την ίδια Σχολή.
(2) Να μην έχουν αποβληθεί από οποιαδήποτε Σχολή Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας.

γ. Να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, ψευδή καταμήνυση, δωροδοκία, εγκλήματα κατά της γενετησίου ελευθερίας, συκοφαντική δυσφήμηση, κλοπή, υπεξαίρεση, παρασιώπηση ευρέσεως, υφαίρεση, κιβδηλεία, κυκλοφορία παραχαραγμένων ή κίβδηλων νομισμάτων και προπαρασκευαστικές πράξεις αυτών, ψευδορκία πραγματογνώμονα και διερμηνέα, απάτη, απάτη ευτελούς αξίας, απάτη σχετική με τις ασφάλειες και απατηλή πρόκληση βλάβης, εκβίαση ή έγκλημα κατά της χώρας ή παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποια από αυτά τα εγκλήματα, ούτε να έχουν καταδικασθεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Η Προκήρυξη των Στρατιωτικών Σχολών αποστέλλεται στα σχολεία όλης της χώρας στο μέσο περίπου της σχολικής χρονιάς οπότε και ανακοινώνονται και οι προθεσμίες για την κατάθεσης της αίτησης εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΑΜΕΣΑ
ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΣΣΥ

(Επισημαίνεται ότι ο πλήρης πίνακας εμπεριέχεται στο ΠΔ 11/2014– ΦΕΚ 17 Α')

1 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ:
Η Ρευματοειδής Αρθρίτις, οι οροαρνητικές σπονδυλαρθοπάθειες και άλλες αρθρίτιδες οποιασδήποτε αιτιολογίας.
Αντανακλαστική συμπαθητική αλγοδυστροφία.
Μόνιμες βλάβες μεγάλων αρθρώσεων ή συγγενείς δυσπλασίες, καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι αρθρώσεων.
Γενικευμένη οστεοπώρωση.
Ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως μεγάλου ή μικροτέρου βαθμού ή νοσογόνος παχυσαρκία. (ΔΜΣ < 19 ή > 27 χλγ/μ2 για άρρενες και <18 ή > 25 χλγ/μ2 θήλεις).
Μεταβολικές παθήσεις (βλεννοπολυσακχαριδώσεις, μεγαλακρία, λιποδυστροφίες, αιμοχρωμάτωση, νόσοι εναποθέσεως λιπιδίων), σύνδρομο Υπερελαστικότητας, νόσος Paget, Οικ. Μεσογ. Πυρετός, ινομυαλγία, αυχ.σύνδρομο, όλα τα νοσήματα του κολλαγόνου, φυματίωση ιαθείσα ή μη, συρίγγια ενεργά με σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές λειτουργικές διαταραχές, σύφιλη και συφιλιδικές βλάβες, λοίμωξη HIV με ή χωρίς λειτουργικές διαταραχές ανεξαρτήτως ανταποκρίσεως σε θεραπεία, υδατίδες κύστεις μονήρεις ή πολλαπλές.
Παραμορφώσεις προσώπου, κατάγματα με ατελή πώρωση ή άλλες συναφείς παθήσεις που επηρεάζουν σε μέτριο ή σοβαρότερο βαθμό τη λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος.

2. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ:
Χρόνιες κνιδώσεις συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών με ή χωρίς αγγειοοίδημα, κληρονομικό αγγειοοίδημα από ανεπάρκεια C1q(ή επίκτητο), ιδιοπαθής αναφυλαξία, συστηματική αναφυλαξία τροφοεξαρτώμενη μετά από άσκηση, τροφική αλλεργία έάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται παρά τη θεραπεία και μπορεί να συνεπάγεται υποσιτισμό λόγω αδυναμίας παρακολούθησης του διαιτολογίου του Στρατού.
Ατοπική δερματίτιδα ανεξαρτήτως ανταποκρίσεως σε θεραπεία, αλλεργική δερματίτιδα ανεξαρτήτως ανταποκρίσεως σε θεραπεία, αλλεργική δερματίτιδα εξ' επαφής.
Αναφυλαξία από νυγμό υμενοπτέρων.

3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ:
Οξεία Λευχαιμία, Μυελοϋπερπλαστικές, Μυελοδυσπλαστικές, Λεμφοϋπερπλαστικές, Πλασματοκυτταρικές δυσπλασίες, ιστιοκυτταρικά & δενδριτικά νεοπλάσματα.
Ποιοτικές και ποσοτικές δχές λευκών αιμοσφαιρίων ανεξαρτήτως βαρύτητος.
Ανοσοανεπάρκειες οποιασδήποτε βαρύτητος, απλστική αναιμία, απλασία μυελικής σειράς, παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία, δυσερυθροποιητικές αναιμίες, πορφυρίες, ανοσοαιμολυτικές αναιμίες.
Συνδρομα παθολογικών αιμοσφαιρινών,ετεροζυγωτλια θαλασσαιμικώνυνδρόμων με Hb <12 g/dl για άρρενες και <11g/dl για θήλεις.
Συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες,έλλειψη G6PD οποιασδήποτε βαρύτητος.
Αναιμία Biermier, άλλες βαρείες αναιμίες, θρομβασθένειες, ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα, επίκτητος θρομβοπενία κεντρικής ή περιφερικής αρχής

4. ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ:
Αιμαγγειώματα μεγάλα δύσμορφα, ακμή πολύμορφη πυκνή με αποστήματα ή νεκρωτική, ροδόχρους έντονη εκτεταμένη, ακροκυάνωση, ακτινοδερματίτιδα με εξελκώσεις, αλωπεκία ουλωτική ή γυροειδής εκτεταμένη, ανιδρωσία+υποτρίχωση+ανοδοντία, ατροφίες δέρματος, δεματίτιδα γενικευμένη, ερπητοειδής δερματίτιδα, δερματομυοσίτιδα, δυσκεράτωση, ελαστικό ψευδοξάνθωμα, εκτεταμένες εξελκώσεις, ιδρωταδενίτις εκτεταμένη, ιχθύαση, λεϊσμανίαση δερματική, αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα, κακοήθης μελανίζουσα ακάνθωση, σάρκωμα Kaposi, κακοήθεις όγκοι δέρματος, παραψωρίαση, πέμφιγα, πεμφιγοειδές, πολύμορφο ερύθημα, ρινόφυμα, σαρκοείδωση δέρματος, ουλές εκτεταμένες, ψωρίαση, υπεριδρωσία.

5. ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ:
Ανεπάρκειες ή υπερλειτουργίες ενδοκρινών με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
Νανισμός, Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου Ι ή ΙΙ, νεοπλάσματα θυρεοειδούς, υποπαραθυρεοειδισμός, επινεφριδική ανεπάρκεια, αφαίρεση ενός επινεφριδίου, υπεραλδοστερινισμός, φαιοχρωμοκύττωμα, ιδιοπαθής μεγάλου βαθμού γυναικομαστία, άποιος διαβήτης, υποφυσιακή ανεπάρκεια, υπερπρολακτιναιμία, σύνδρομοCushing, αδενώματα επινεφριδίων ενεργά.

6. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: 
Όλες οι συστηματικές παθήσεις του νευρικού συστήματος κληρονομοεκφυλιστικές, βιοατροφικές με βαρεία λειτουργική ανεπάρκεια ή με ελαφρές, ενδιάμεσες ή ατελείς μορφές. Εξωπυραμιδικά σύνδρομα, δυστονίες, απομυελινωτικές νόσοι, λοιμώδεις και φλεγμονώδεις νόσοι του ΝΣ που καταλείπουν βαρείες, μέτριες ή ελαφρές υπολειμματικές λειτουργικές διαταραχές, διαμαρτίες στη διάπλαση εγκεφάλου, αναπτυξιακές διαταραχές, όγκοι ΚΝΣ, χειρουργηθέντες όγκοι (καλοήθεις) του ΚΝΣ, νευρολογικοί νόσοι από συστηματικά νοσήματα, επιληψίες, παράλυση πλεγμάτων νεύρων, πολυριζίτιδες, πολυνευρίτιδες, μυασθένεια, ενδοκράνια υπέρταση, υδροκεφαλία.

7. ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ:
Οστεομυελίτιδες χρόνιες, οστεΐτιδες, μόνιμες συμφύσεις, ρικνώσεις, ρήξεις, ατροφίες ή άλλες παθήσεις μυών και τενόντων, τενοντοελυτρίτιδες, τενοντοπάθειες, ελεύθερα οστεοχόνδρινα ή ξένα σώματα μεγάλων αρθρώσεων, αγκύλωση ή δυσκαμψία αρθρώσεων, αστάθειες αρθρώσεων, παραμορφώσεις ή βραχύνσεις οστών, κατάγματα με ατελή πόρωση ή άλλες χρόνιες επιπλοκές, οστεοχονδρίτιδες, επιφυσίτιδες, οστεονέκρωση.
Ατελής συνοστέωση οστών κρανίου, εμπιέσματα ή απώλεια οστών κρανίου.
Ραιβόκρανο.
Κάθε μόνιμη ανωμαλία συγγενής ή επίκτητη ως προς τον αριθμό,τον άξονα,το μήκος και τις σχέσεις των μελών, ακρωτηριασμοί, πλατυποδία.
Μηνιγγοκήλη, μηννιγγομυελοκήλη, συριγγομυελία, επίμονη οσφυαλγία ή αυχεναλγία λόγω δχών ανατομοφυσιολογικών στοιχείων ΣΣ, μόνιμη παραμόρφωση ΣΣ, κατάγματα ή εξαρθρήματα ΣΣ, καλοήθεις όγκοι ΣΣ, αυχενική πλευρά, σ. Σκαληνών μυών, πλευροκλειδικό σ., κήλη ΜΣ δίσκου, σπονδυλολίσθηση, σπονδυλοδεσίες. Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες στη διάπλαση του θώρακος, ξένα σώματα στο κύτος του θώρακα, παραμορφώσεις ωμοπλάτης ή κλειδός.

8. ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ:
Ψυχωτικές διαταραχές σε ύφεση ή όχι, με ανταπόκριση στη θεραπεία ή όχι, οργανικό ψυχοσύνδρομο, διαταραχές προσωπικότητας, νευρωτικές διαταραχές, διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων, χρήση παράνομων ουσιών, ψυχοσεξουαλικές διαταραχές, βαρεία-μέτρια-ελαφρά νοητική υστέρηση, δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία, διαταραχές συμπεριφοράς, τικ, βατταρισμός, τραυλισμός, υπνοβασία, ενούρηση, εγκόπρηση, διαταραχές προσαρμογής με αγχώδες, δυσθυμικό, καταθλιπτικό ή μικτό συναισθημα.

9. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΩΤΩΝ- ΡΙΝΟΣ – ΣΤΟΜΑΤΟΣ - ΛΑΡΥΓΓΑ- ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ:
Τέλεια απόφραξη μίας ή και των δύο ρινικών χοανών, στενώσεις αυτών, διατρήσεις ρινικού διαφράγματος, όζαινα.
Διαμαρτίες στη διάπλαση του λαιμού, συγγενείς διαμαρτίες στη διάπλαση του λάρυγγα, χρόνια λαρυγγίτιδα, τραύματα κακώσεις ή κατάγματα του λάρυγγα, λαρυγγοκήλη, αφωνία ή φανερή αλλοίωση φωνής, αμφίπλευρη παράλυση μυών που εκτείνουν τη γλωττίδα.
Ολική ή υφολική απώλεια ή δυσμορφία ή κακοήθεις εξελκώσεις ή μεγάλοι όγκοι πτερυγίων, ατρθησίες ή επίκτητες ουλώδεις αποφράξειος ακουστικών πόρων, χρόνιος  τυμπανοσαλπιγγικός κατάρρους, λαβυρινθικός ίλιγγος &δχές της ισορροπίας, κωφαλλαλία, βαρυκοΐα μονόπλευρη ή αμφίπλευρη, ακουστική απώλεια που υπερβαίνει τις καθοριζόμενες στον πλήρη πίνακα ακουστικές συχνότητες.
Κακή διάπλαση του φάρυγγα, αχαλασία, διάχυτος οισοφαγικός σπασμός και άλλες δευτεροπαθείς κινητικές διαταραχές (πχ επί σκληρδερμα) και άλλες μη ειδικές, εκκολπώματα οισοφάγου, καλοήθεις στενώσεις οισοφάγου, γαστροισοφαγική παλινδρόμηση, οισοφάγος Barrett όλων των βαθμών.
Χειλεογναθοϋπερωϊοσχιστία, εκτεταμένες ρικνώσεις ή δύσμορφες ουλές στόματος, ολική απώλεια οδόντων, ολική ή μερική απώλεια γλώσσης, δυσμορφία γλώσσης, όγκοι σιελογόνων αδένων, μετεγχειρητικές λειτουργικές διαταραχές υπερώας ή φαρυγγικού σφιγκτήρος.

10. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ:
Διαθλαστικές ανωμαλίες που υπερβαίνουν τα καθορισμένα στον πλήρη πίνακα όρια του ενός ή και των δύο οφθαλμών αναλόγως, συμβλέφαρο, αγκυλοβλέφαρο, εντρόπιο, βλεφαρόσπασμος, λαγόφθαλμος, νυσταγμός, στραβισμός, κερατοπλαστική, κερατοειδόκωνος, θόλωση κερατοειδούς, Ιριδοκυκλίτιδα, ανιριδία, αφακία, καταρράκτης χειρουργηθείς ή μη, αιμοππαγία ή θολερότητα του κερατοειδούς, παθήσεις ωχράς, αποκόλληση ή εκφυλιστικές αλλοιώσεις του αμφιβληστροειδούς, ατροφία οπτικού νεύρου, ημιανοψία, ατροφία ή εξόρυξη βολβού, χρόνιος εξόφθαλμος διπλωπία, χρόνια πυώδης δακρυοκυστίτιδα, εαρινός κατάρρους με έντονα ενοχλήματα, δυσχρωματοψία, ανισομετρωπία, ημεραλωπία.

11. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ:
Φυματίωση με υπολείμματα, χρόνιο εμπύημα, εκτεταμμένη παχυπλευρίτιδα, χρόνιο απόστημα ή υπολειμματα αυτών, αυτόματος ιδιοπαθής πνευμοθώρακας, μόνιμη άνοδος ενός ή και των δύο ημιδιαφραγμάτων με λειτουργικές διαταραχές, διαφραγματοκήλη με παρεκτόπιση σπλάγχνων, σαρκοείδωση, Βρογχικό Άσθμα σοβαρού ή μετρίου βαθμού, εκτομή πνεύμονος διαφόρου βαθμού, πνευμονοκονίαση, ίνωση, απλασία, αγενεσία πνευμόνων, εξωγενείς αλλεργικές κυψελιδίτιδες, πνευμονική εμβολή υπό αγωγή ή ιστορικό αυτής, σ.παχυσαρκίας-υποαερισμού, σ.απνοίας ύπνου.

12. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς, επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις, χειρουργημένες συγγενείς ή επίκτητες παθήσεις καρδιάς ή μεγάλων αγγείων με σοβαρές ή ελαφρές λειτουργικές διαταραχές μυοκαρδιοπάθειες, μυοκαρδίτιδες, περικαρδίτιδες πρωτοπαθείς-δευτεροπαθείς- λοιμώδεις, στεφανιαία νόσος, αποκλεισμός 3ου-2ου-1ου βαθμού, σ.WPW, μόνιμος τεχνητός βηματοδότης, παροξυσμική ταχυκαρδία, υποτροπιάζοντα συγκοπτικά επεισόδια, αρρυθμίες ποικίλων βαθμών και βαρύτητος, αρτ,υπέρταση, πνευμονική υπέρταση, ανεύρυσμα καρδίας-αορτής-άλλων μεγάλων αγγείων, αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία, αγγειοκινητικές ατροφικές διαταραχές άκρων, μεταθρομβωτικό σύνδρομο, όγκοι καρωτιδικού κόλπου, χρόνιο λεμφοίδημα, κιρσοι εκτεταμένοι μη χειρουργηθέντες.

13. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΛΑΧΝΩΝ:
Βουβωνοκήλες, κήλες πρόσθιων ή πλάγιων κοιλιακών τοιχωμάτων χωρίς χειρουργική αποκατάσταση, γαστρεκτομή, εκκολπώματα 12δακτύλου, σ.Zolinger Ellison, γαστρτίτις του Menetrier, οικογενής πολυποδίαση, κολεκτομή, εκκολπώματα, υποτροπιάζων ειλεός, συγγενείς ανωμαλίες στομάχου εντέρου, εντερεκτομή, χειρουργηθέν συγγενές μεγάκολο, σ. δυσαπορρόφησης, ν.Whipple, εντεροπάθεια από γλουτένη, κίρρωση ήπατος, χρόνια ηπατίτιδα, χολολιθίαση, παγκρεατίτιδες οξείες ή χρόνιες, πυλαία υπέρταση, μετατραυματική σπληνεκτομή, διορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις για νοσογόνο παχυσαρκία, μεγαλοσπληνία, μόνιμες βλάβες πρωκτού, λοβεκτομές ήπατος, χολοκυστεκτομή.

14. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ:
Νεφρεκτομή, μονήρης συγγενής νεφρός, τραυματικές βλάβες ενός ή των δύο νεφρών, νεφρική ανεπάρκεια, νεφρωσικό σύνδρομο, οξείες νεφρίτιδες, σπειραματονεφρίτιδες, λευκωματουρία, αιματουρία, νεφρική γλυκοζουρία, λιθίαση νεφρών, υδρονέφρωση, χρονία πυελονεφρίτις, ανωμαλίες νεφρών ή ουρητήρων, βλάβες νεφρικών αγγείων, κακοήθη νεοπλάσματα νεφρών, πολυκυστικοί νεφροί, νεφροσωληναριακή οξέωση,αγγειΐτιδες,πορφύρα Henoch-Schonlein, σ.Barter, σ.Fanconi, νεφρογενής άποιος διαβήτης, IgA νεφροπάθεια. Εκστροφή,συγγενείς ή επίκτητες βλάβες,τραυματικές βλάβες,κυστεκτομή,λίθοι,θηλώματα,νευρογενής κύστη.

Ειδικότερα για τους Άνδρες: Επισπαδίας, υποσπαδίας, στενώματα  ουρήθρας ,ερμαφροδιτισμός ή έλλειψη πέους, χρωματοσωμικές ανωμαλίες έξω γεν.οργάνων, απώλεια ή ατροφία όρχεων, κρυψορχία ή εκτοπία όρχεος, συγγενής ή επίκτητη έλλειψη όρχεος, ελεφαντίαση οσχέου, ύπαρξη ενθεμάτων.

15. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ:
Μηνορραγίες, μητρορραγίες, πολυμηνόρροια, πρόωρη εμμηνόπαυση και γενικά έντονες διαταραχές εμμήνου ρήσεως, καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι, ενδομητρίτιδα, ενδομητρίωση, διαμαρτίες στη διάπλαση των γεν.οργάνων, συρίγγια κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά, ακράτεια ούρων από υπερένταση, γοναδική δυσγενεσία, ερμαφροδιτικές καταστάσεις, νόσοι υπόφυσης ή υποθαλάμου.

16. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

    Α. Σωματομετρικά στοιχεία
(1) Οι υποψήφιοι/ες για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ , πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60μ.) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά(1,70μ.) οι άνδρες.

(2) Οι υποψήφιοι άνδρες του τμήματος ιπταμένων της Σχολής Ικάρων κρίνονται ακατάλληλοι ,λόγω εργονομικών περιορισμών των πτητικών μέσων και υλικών εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90μ.), μικρότερο από ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά(1,70μ.) και ύψος κορμού μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1μ).
 Οι υποψήφιες γυναίκες του τμήματος ιπταμένων της Σχολής Ικάρων κρίνονται ακατάλληλοι ,λόγω εργονομικών περιορισμών των πτητικών μέσων και υλικών εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90μ.), μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα και πέντε εκατοστά (1,65μ) και ύψος κορμού μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1μ).

(3) Επίσης ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του /της υποψηφίου/ας σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να είναι από 19 έως και 27 Kgr/m2 για δε τις γυναίκες από 18 έως και 25 Kgr/m2. (Παράδειγμα: Υποψήφιος ύψους 1,75 μ και βάρος 74 χγρ έχει ΔΜΣ 74/(1,75 x 1,75) = 24,16.).

    Β. Οπτική Οξύτητα – Αντίληψη χρωμάτων

(1) Υποψήφιοι/ες Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Όπλων), Σχολής Ικάρων (ΣΙ) (Τμήμα Μηχανικών,ΕΑ), Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) και Αεροπορίας (ΣΤΥΑ,ΣΥΔ) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα, χωρίς ή με διόρθωση, ώστε να χαρακτηρίζονται Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού Πίνακα του ΠΔ 11/2014(ΦΕΚ 17Α') (10/10 και διαθλαστική ανωμαλία < 4 ½ σφαιρικές διοπτρίες).

(2). Υποψήφιοι/ες Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής(ΣΑΝ) πρέπει να χαρακτηρίζονται ως Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού Πίνακα του ΠΔ 11/2014(ΦΕΚ 17Α') (10/10 και διαθλαστική ανωμαλία < 6 σφαιρικές διοπτρίες).

(3). Οι υποψήφιοι/ες της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μάχιμοι) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση και να χαρακτηρίζονται Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού Πίνακα του ΠΔ 11/2014(ΦΕΚ 17Α').

(4). Οι υποψήφιοι/ες της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μηχανικοί) και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού(ΣΜΥΝ) πρέπει να χαρακτηρίζονται Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού Πίνακα του ΠΔ 11/2014(ΦΕΚ 17Α') ( 10/10 και διαθλαστική ανωμαλία < 2 ½ σφαιρικές διοπτρίες όσον αφορά στη μυωπία, <3 όσον αφορά στην υπερμετρωπία και <2 όσον αφορά στον αστιγματισμό).

(5) Οι υποψήφιοι/ες του Τμήματος Ιπταμένων της ΣΙ πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα για μακριά και για κοντά όχι μικρότερη (20/20) για κάθε οφθαλμό.

(6) Οι υποψήφιοι/ες της παραγράφου 16Β (3), (4) και (5) δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση διαθλαστικής ανωμαλίας με ακτινωτή κερατοτομή.

(7) Όλοι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν αντίληψη χρωμάτων χωρίς να πάσχουν από δυσχρωματοψία που εξακριβώνεται από τους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες (ISHIHARA).

(8) Όλοι υποψήφιοι/ες, που φέρουν διορθωτικά γυαλιά, θα πρέπει να τα έχουν μαζί τους και να μη φορούν φακούς επαφής.

    Γ. Ακουστική Οξύτητα

Οι υποψήφιοι/ες όλων των Σχολών πρέπει να έχουν ακουστική οξύτητα τελείως φυσιολογική να χαρακτηρίζονται Ι1 βάσει του πλήρους Γενικού Πίνακα του ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ 17Α'), δηλαδή ικανότητα αντίληψης ψιθυριστικής φωνής από απόσταση 5 μέτρων και στα δύο ώτα, κάθε ένα χωριστά εξεταζόμενο, ακοομετρική δε πτώση όχι μεγαλυτέρα από 20 db σε όλες τις συχνότητες.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?